Innovation

  “นวัตกรรม” คือ แนวคิดใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  “นวัตกรรมทางการศึกษา”  หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน

Metaverse

จักรวาลนฤมิต คือการรวมกันของโลกเสมือนจริงคู่ขนานไปกับโลกจริง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างตัวตนและทำทุกกิจกรรมได้ไม่ต่างจากความเป็นจริงนัก

Immersive Technology

  หมายถึงเทคโนโลยีที่ สร้างความกลมกลืนระหว่างโลกในความจริงกับโลกจำลองแบบดิจิตอล ซึ่งเป็นการสร้าง “ความรู้สึกจมดิ่ง” ลงไปในโลกเสมือนนั้นจนคล้ายกับอยู่ในโลกความเป็นจริง

Video Innovation

ตัวอย่างการนำนวัตกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอนในต่างประเทศ

บริการของเรา

สาธิต

สาธิตจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนา

พัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ที่สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

อบรม

จัดอบรมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างเป็นสื่อและเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0 ให้ห้องเรียนมีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Innovations